Taoism

“Regard your neighbor’s gain as your own gain and your neighbor’s loss as your own loss” – T’ai Shang Kan Ying P’ien

Top